Tác giả

Tác giả Matthew Rudy

Admin 21/10/2018
Matthew Rudy is the author or co-author of 28 golf, business, peak performance and travel books, including best-selling golf instruction titles with Dave Stockton, Stan Utley and Hank Haney, peak performance books with Dr. Michael Lardon and Dr. Jason Selk and Tom Bartow and business books with A...

Tác giả Jason Selk

Admin 21/10/2018
Jason Selk là giám đốc tâm lý học thể thao St. Louis Cardinals. Ông cũng là giám đốc và chủ sở hữu của Enhanced Performance Inc., có thể được tìm thấy trên trang web tại www.enhancedperformanceinc.com. Hiện tại ông đang sống ở St. Louis, Missouri.